Saturn's Moon Enceladus. Photo taken Aug. 25, 1982. 74,000 miles. NASA