UA students, circa 1891 to 1900.

Tucson Citizen photo