Michele Munkwitz

Kelly Presnell/Arizona Daily Sta