Prosecutors' response to defense on subpoenas

On Wednesday, prosecutors said the defense has only itself to blame for the revelation of their subpoenas.

August 26, 2011 12:22 pm