Locals in Boston Marathon Monday morning

Alec Briones, 60, Sahuarita; Morey Brown, 48, Tucson; Doreen Castillo,, 46, Tucson; Hazel Chase, 39, Tucson; Valorie Colson, 45, Tucson; Norm Crawford, 52, Oro Valley; Ginger Cross, 40, Tucson; Robert Cross, 52, Oro Valley; Taylor Curry, 20 Tucson; Roger Dahlgran, 60, Tucson; Patricia Deguzman, 46, Vail; Dari Duval, 29, Tucson; Katie Eklund, 35, Tucson; Andrew Erly, 21, Tucson; Jenny Flynn, 43, Tucson; Gary Fordham, 70, Tucson; Robin Gerard, 54, Tucson; Jennifer Gillaspie, 60, Oro Valley; Kevin Gilmartin, 63, Tucson; Katie Green, 30, Tucson; Rusty Jerew, 55, Tucson; Chia-Chi Kuo-Speck, 37, Tucson; Luis Leon Jr., 43, Tucson; Diane Manzini, 29, Tucson; Amy Mattox, 36, Oro Valley; Jeff May-Stahl, 34, Oro Valley; Ryan McGuigan, 39, Tucson; Phil McNamee, 59, Tucson; Alison Meadow, 39, Tucson; Michele O'Brien, 49, Oro Valley; Alisa Rathbun, 45, Vail; Shirley Reilly, 27, Tucson; Melania Riabokin, 25, Tucson; Leo Richard, 60, Tucson; Jennifer Rischard, 41, Tucson; Mary Roberts, 55, Tucson; Keith Schlottman, 48, Tucson; Linnley Scott, 24, Tucson; Christy Sorbe, 39, Tucson; Kathy Stoehr, 54, Tucson; Sara Sullivan, 25, Tucson; Laura Swenson, 40, Tucson; Ginger Unwin, 37, Tucson; Charlie Ware, 27, Tucson; Brian Watson, 41, Oro Valley; Sandy White, 50, Tucson, Doug Williams, 45, Tucson; Marvin Woods, 66, Tucson