Aerial of Tucson taken 12/10/1954. Tucson Citizen file photo.