Tucson aerial

Aerial of Tucson taken 12/10/1954. Tucson Citizen file photo.

September 10, 2013 12:10 pm